วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่17

สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 11-15 ก.พ. 2556
             วันที่ 11 เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1ช่วยอาจารย์จรรย์ธนเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
             วันที่ 12เข้ากิจกรรมโฮมรูม   จัดสถานที่ในการทำกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียน ช่วยอาจารย์จรรย์ธนและอาจารย์ปรีชาเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
             วันที่ 13 กิจกรรมวันวิชาการ มีการจัดโชว์ผลงานของชุมนุมต่างๆ ชุมนุมคณิตศาสตร์มีการโชว์ผลงานของนักเรียน ( โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.1 ) มีการจัดเกมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น เกมสอยดาว พับกระดาษ เกม24 บิงโก้ ปาเป้า สนุกเกอร์ ไหนำโชค
             วันที่ 14 เข้ากิจกรรมโฮมรูม ตักบาตรอาหารแห้ง สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
             วันที่ 15 เข้ากิจกรรมโฮมรูม ช่วยอาจารย์ณัฐพงษ์แจกไปประเมินเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ออกแบบใบประเมินกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1/8 ,1/7 และ ม.1/6 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น