วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 10-14 กันยายน 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม  อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยนักรียนจัดพุ่มผ้าป่า
 ช่วยจัดเตรียมอาหารในการทำพิธีสมโภชน์ผ้าป่า จัดเตรียมสถานที่
และเข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 17
วันที่ 3-7 กันยายน 2555
วันที่ 3-4 กันยายน อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันเกมส์ 24
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 5-7 กันยายน เป็นผู้ควบคุมนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ(เกมส์ 24 ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1 )ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันเกมส์  24
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1