วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 20

สัปดดาห์ที่ 20

วันที่ 24 - 26 กันยายน  เป็นสัปดาห์ที่สอบปลายภาค ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเดินส่งข้อสอบอาคาร 2
และดำเนินการตรวจข้อสอบในรายที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้นรวบรวมคะแนนและลงคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmake ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 19

วันที่ 17-21กันยายน 2555
อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน กิจกรรมมุฑิตาจิต แก่อาจารย์ที่เกษียญอายุราชการ