วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่19

สัปดาห์ที่ 19 วันที่ 26 ก.พ. -1 มี.ค.2556
วันที่ 26-28 กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 มีหน้าที่จ่ายและเก็บข้อสอบให้กับกรรมการควบคุมห้องสอบ
วันที่ 1-2 มีนาคม 2556 กิจกรรมอบรมคุณธรรมครั้งที่ 2
วันที่ 4 มีนาคม 2556 กิจกรรมประชุมครู

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่18

สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 18-22 ก.พ. 2556
           วันที่ 18 กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
           วันที่ 19 เข้ากิจกรรมโฮมรูม   ทำแบบสรุปผลการประเมินกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ช่วยอาจารย์รัฐวุฒิ ตกแต่งเวที และซุ้มที่ใช้ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6
          วันที่ 20 อยู่เวรประจำวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรีนชั้น ม.3 และ ม.6 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/8และ ม.1/6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
          วันที่ 21 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว บรรจุข้อสอบวิชา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.
          วันที่ 22 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8,1/7 และม.1/6 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จัดห้องสอบ 426

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่17

สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 11-15 ก.พ. 2556
             วันที่ 11 เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1ช่วยอาจารย์จรรย์ธนเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
             วันที่ 12เข้ากิจกรรมโฮมรูม   จัดสถานที่ในการทำกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียน ช่วยอาจารย์จรรย์ธนและอาจารย์ปรีชาเตรียมของที่ใช้ในวันวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
             วันที่ 13 กิจกรรมวันวิชาการ มีการจัดโชว์ผลงานของชุมนุมต่างๆ ชุมนุมคณิตศาสตร์มีการโชว์ผลงานของนักเรียน ( โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.1 ) มีการจัดเกมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น เกมสอยดาว พับกระดาษ เกม24 บิงโก้ ปาเป้า สนุกเกอร์ ไหนำโชค
             วันที่ 14 เข้ากิจกรรมโฮมรูม ตักบาตรอาหารแห้ง สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
             วันที่ 15 เข้ากิจกรรมโฮมรูม ช่วยอาจารย์ณัฐพงษ์แจกไปประเมินเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ออกแบบใบประเมินกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1/8 ,1/7 และ ม.1/6 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่16

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4-8 ก.พ. 2556
            วันที่ 4 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1และ สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ 
            วันที่ 5 ลาป่วย
            วันที่ 6 อยู่เวรประจำวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์จรรย์ธน คิดกิจกรรมที่จะจัดในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 7 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช่วยอาจารย์จรรย์ธน เตรียมอุปกรณืที่จะใช้ในวันวิชาการของชุมนุมคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 8 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, 1/7 และ ม.1/7 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่15

สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 28ม.ค.-1ก.พ. 2556
              วันที่ 28 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ ทำแบบประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมวันครู เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 29   เข้ากิจกรรมโฮมรูม ช่วยอาจารย์จิตรลัดาเดินหนังสือแจ้งวันเวลาการติวเข้ม O-Net ให้นักเรียนชั้น ม 3 ม.6 แก่หัวหน้าหมวดต่างๆ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเล่นเกมคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 30 อยู่ประจำเวรวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 31 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 1 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8,1/7และ ม.1/6 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่14

สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 21-25 ม.ค. 2556
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่13

สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 14-18ม.ค. 2556
             วันที่ 14 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 และสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องการบวก ลบ จำนวนนับ และจัดหนังสือห้องปิบัติการคณิตศาสตร์    เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 15 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เข้ากิจกรรมโฮมรูม   ช่วยจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมวันครู   ร่วมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ ช่วยอาจารย์รวีวรรณตัดและตกแต่งดอกกุหลาบที่ใช้ในงานวันครู เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
            วันที่ 16 กิจกรรมวันครู ช่วนอาจารย์อารอบเตรียมอาหารสำหรับครูที่จะร่วมกันรับประทานอาหาร จัดเก็บภาชนะใส่อาหารไปล้างทำความสะอาด
            วันที่ 17 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1/ 7 และสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียน ม.1
            วันที่ 18 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8,1/7และ ม.1/6เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12  วันที่ 7-11ม.ค. 2556
           วันที่ 7 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 สอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.ทำรายงานสรุปผลการกิจกรรมวันพ่อ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 8 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดเพศศึกษา ช่วยครูพี่เลี้ยงคีย์ข้อมูลประวัตินักเรียน กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมที่จะทำในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 9 อยู่เวรทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 กิจกรรมลูกเสือชั้น ม.2 เก็บสมุดกิจกรรมเข้าค่ายของลูกเสือ ม.2  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 10 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
         วันที่ 11 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8,1/7และ 1/6 เข้ากิจกรรมสวนกุหลาบนักเรียนชั้น ม.1 และกิจกรรมประชุมนักเรียน เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 31ธ.ค.2555 - 4 ม.ค.2556
           วันที่ 31-1     วันหยุด
           วันที่ 2          อยู่เวรติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8และม.1/6 เรื่องคู่อันดับและกราฟ ให้นักเรียนสอบแก้ตัวข้อสอบกลางภาค เข้ากิจกรรมลูกเสือเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 3         เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 เรื่องคู่อันดับและกราฟ ช่วยอาจารย์จิตรลดา ทำแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวันพ่อ  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดป้ายนิเทศเรื่องเพศศึกษาเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 4        เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8, 1/7 และ ม.1/6 เรื่องเรื่องคู่อันดับและกราฟ และตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 24-28 ธ.ค. 2555
           วันที่ 24         โรงเรียนปิด
           วันที่ 25-28    กิจกรรมกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ที่สนามกีฬากลางแจ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )  ช่วยอาจารย์ตกแต่งขบวนพาเหรด ขายของที่ระลึกงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ 

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9  วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555
           วันที่ 17 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
           วันที่ 18 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำระเบียนประวัตินักเรียน ช่วยอาจารย์วาทนันท์เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสวนสัมพันธ์  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 19 อยู่เวรประจำวัน ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 ช่วยครูพี่เลี้ยงทำระเบียนประวัตินักเรียน ช่วยอาจารย์วาทนันท์เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาสวนสัมพันธ์  เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 20 เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงานฝ่ายทะเบียน เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
          วันที่ 21 เข้ากิจกรรมนักเรียนชั้น ม.1/8 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/7และ,1/6 ช่วยอาจารย์โสภาทำของที่ระลึกในงานศพของนักเรียนชั้น ม.4/1 เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

 สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 10-14 ธ.ค. 2555
           วันที่ 10    วันหยุด
           วันที่ 11    เข้ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้น ม.1/8 จัดเรียงเนื้อหาในการจัดป้ายนิเทศ  คีย์ข้อมูลใบประเมินกิจกรรมวันพ่อและโรงเรียนสวยด้วยมือเราลงในโปรแกรม Excel
           วันที่ 12-14  กิจกรรมสอบกลางภาค เดินข้อสอบของอาคาร 2 และจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับอาจารฝ่ายวิชาการ จัดทำป้ายนิเทศของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วยกวาดขยะห้องวิชาการ ช่วยฝึกซ้อมโครงงานคณิตศาสตร์ให้นักเรียนที่ไปแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ที่จังหวัดภูเก็ต