วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555  เข้ากิจกรรมโฮมรูมอยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนัดแนะการปฏิบัติงานและการแต่งกายเพื่อรองรับการประเมินของโรงเรียน สอนซ่อมเสริมเรื่องการคูณนักเรียนชั้นม. 1 ตรวจและเปลี่ยนแฟ้มตารางเรียน  ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศของห้องที่ปฏิบัติการสอน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  เข้ากิจกรรมโฮมรูม ทำหน้าที่เวรวันพุธ  ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  ช่วยเย็บเอกสารและเตรียมเอกสารเพื่อการรับการประเมิน  เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมพีธีไหว้ครู และในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนจัดพีธีไหว้ครู ช่วยแจกแบบประเมินให้นักเรียน และตรวจเช็คระดับคะแนน ให้นักเรียนในกลุ่มที่ปรึกษาช่วนกันทำความสะอาดห้องเรียน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4  วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 เข้ากิจกรรมโฮมรูม  เข้าเวรติดตามนักเรียนมาสาย  สอนนักเรียนในชั้นม. 1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช่วยเช็คข้อมูลนักเรียนและกรอกรายละเอียดต่างๆในแฟ้มข้อมูลของโรงเรียน ได้ช่วยอาจารย์จัดเรียงเอกสารของโรงเรียนเพื่อเข้าเล่มต่อไป ได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยว่าหัวหน้าห้องแต่ละชั้น แต่ละห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่  3 วันที่ 28-1  พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้นม. 1 และแจกหนังสือเรียนให้นักเรียน ช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนชั้ม ม.1 ในการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม  ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าเวรวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสายที่ประตูโรงเรียน   เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  1/8  ร่วมกับคุณครู สมศักดิ์ ยอดพิจิตร ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลของนักเรียนลงในแฟ้มข้อมูลของโรงเรียน และช่วยเช็คแบบประเมินของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 ได้รับหน้าที่จากฝ่ายธุรการให้เก็บเงินค่าเทอมจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับมอบหมายให้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอน  เข้าร่วมประชุมเรื่องสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

                                                                        ตารางสอนวัน
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
จันทร์


ค21201

ค21101
ค21101

อังคาร

ค21101


วันพุธ


ค21101
ค21101
พฤหัสบดี

ค21101
ค21101
ค21101
ศุกร์


ค21101

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1


สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และจัดเตรียมหนังสือสำหรับแจกนักเรียน เพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน