วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนนักเรียนชั้น ม. 1 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ และกิจกรรมลูกเสือ จัดทำข้อสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม เตรียมอุปกรณ์ และเอกสารสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด การโบกธง การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลานและลู่ รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ร่วมการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร กันทุกคน และโรงเรียนหยุดให้นักเรียนได้พักผ่อน 1 วัน

วันที่ 12-13 กรกฎาคมเข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้นักเรียนม.1/7 ช่วยกวาดขยะห้อง 431
 
 
 
ดุริยางค์โรงเรียน
 
 
 
 
ขบวนพาเหรด
 
 
 
 
 
 
คณะสีเหลือง
 
 
 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555   เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. ๅ  ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารสำหรับสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาสีภายในโรงเรียนตามสีที่ได้รับมอบหมาย ให้นักเรียนชั้น ม.1/6 ช่วยยกโต๊ะ เก้าอี้ จากห้องที่สอนอยู่เป็นประจำ เพื่อทำการปูกระเบื้อง

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย ต้อนรับและให้ความสะดวกกับคณะครูที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และช่วยครู อาจารย์ เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพของโรงเรียน และเดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่