วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่6

         
สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 26 -30 พ.ย. 2555
          วันที่ 26 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 เรื่อง การบวกการลบพหุนาม
          วันที่ 27 เข้ากิจกรรมโฮมรูม    กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์  เตรียมเนื้อหาจัดป้ายนิเทศ
          วันที่ 28 อยู่เวรประจำวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 เรื่อง การคูณหารเศษส่วน และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 29 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องการคูณหารเศษส่วน จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน 1   วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ
           วันที่ 30 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/7และ ม. 1/6 เรื่อง การคูณหารเศษส่วน เข้ากิจกรรมประชุมนักเรียน ( ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงที่จะใช้ในงานวันพ่อ ) ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือชั้น ม.2

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่5

          วันที่ 19 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1  เรื่องเอกนาม  ช่วยรองพรทิพย์ตัดฟิวเจอร์บอร์ดและตรวจเช็คผังโรงเรียน
          วันที่ 20 เข้ากิจกรรมโฮมรูม  เข้ากิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ ช่วยแจกเอกสารชี้แจงเรื่งอการพกพาอาวุธมาโรงเรียน และอื่นๆเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแล
          วันที่ 21 ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองตรวจค้นการพกอาวุธ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามมาโรงเรียน  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8 และ 1/6   และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 22 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 เรื่องเศษส่วน ช่วยดูแลนักเรียนทีใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์
          วันที่ 23 สอนคณิคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8  , 1/7 และ 1/6  เรื่องเศษส่วน
 และเข้าร่วมการประชุมนักเรียน     

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4  วันที่ 12-16 พ.ย. 2555
         วันที่ 12 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1  เรื่องการเตรียมความพร้อมการให้เหตุผล
         วันที่ 13 ลากิจ  (เนื่องจากพามารดาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช)
         วันที่ 14 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย เข้ากิจกรรม       โฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8 และ ม.1/6 เรื่องทศนิยม  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
         วันที่ 15 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องทศนิยม   
          วันที่ 16 สอนคณิตสาสตร์นฐาน ม.1/8 , 1/7 และ ม.1/6 พร้อมทั้งเก็บคะแนน    

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 5 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนักเรียน ม.1         
        วันที่ 6  เข้ากิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมชุมนุม และแจกตารางเวรให้ครูเวรวันพุทธทุกท่าน
        วันที่ 7  เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8 ม.1/6 และสอนร้องเพลงลูกเสือ
         วันที่ 8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7
         วันที่ 9  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/4 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29ต.ค. -2 พ.ย. 2555
         วันที่ 29 สัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
         วันที่ 30 เข้ากิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมชุมนุม
         วันที่ 31 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรม     โฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 และ ม.1/6  เข้ากิจกรรมลูกเสือ
         วันที่ 1 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 1/7 
         วันที่ 2 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 , 1/7 และ ม.1/6   

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 - 26 ต.ค. 2555
         วันที่ 22 เปิดเทอมวันแรก แจ้งผลการเรียนแก่นักเรียนและแจกตารางเรียนให้กับนักรียนในกลุ่มที่ปรึกษา
         วันที่ 23 โรงเรียนหยุด เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช
         วันที่ 24  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ 0 , ร สำหรับนักเรียนที่ติดรายวิชาต่างๆให้ดำเนินการติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชาให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 2 พ.ย. 2555
        วันที่ 25 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 1/7 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน มอบหมายงานให้นักเรียนที่ติด 0 ได้ทำมาส่ง
        วันที่ 26 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 1/8 ,1/ 7 , 1/6 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน มอบหมายงานให้นักเรียนที่ติด 0 ได้ทำมาส่ง