วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่7

สัปดาห์ที่ 7  วันที่ 3-7 ธ.ค. 2555                
          วันที่ 3     เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม1 และ เรื่อง การคูณหารพหุนาม
          วันที่ 4     เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อที่โรงเรียนจัดขึ้นและในช่วงบ่ายครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
          วันที่ 5    วันหยุด
          วันที่ 6    เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/7 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน  จัดเย็บข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2
          วันที่ 7    เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8, ม.1/7และม.1/6  เรื่องการประมาณค่าและการปัดเศษเป็นจำนวนเต็มใดๆ ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน