วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่7

สัปดาห์ที่ 7  วันที่ 3-7 ธ.ค. 2555                
          วันที่ 3     เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม1 และ เรื่อง การคูณหารพหุนาม
          วันที่ 4     เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อที่โรงเรียนจัดขึ้นและในช่วงบ่ายครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
          วันที่ 5    วันหยุด
          วันที่ 6    เข้ากิจกรรมโฮมรูม  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/7 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน  จัดเย็บข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2
          วันที่ 7    เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8, ม.1/7และม.1/6  เรื่องการประมาณค่าและการปัดเศษเป็นจำนวนเต็มใดๆ ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่6

         
สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 26 -30 พ.ย. 2555
          วันที่ 26 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1 เรื่อง การบวกการลบพหุนาม
          วันที่ 27 เข้ากิจกรรมโฮมรูม    กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์  เตรียมเนื้อหาจัดป้ายนิเทศ
          วันที่ 28 อยู่เวรประจำวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/6 เรื่อง การคูณหารเศษส่วน และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 29 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องการคูณหารเศษส่วน จัดทำข้อสอบกลางภาคเรียน 1   วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือ
           วันที่ 30 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8, ม.1/7และ ม. 1/6 เรื่อง การคูณหารเศษส่วน เข้ากิจกรรมประชุมนักเรียน ( ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงที่จะใช้ในงานวันพ่อ ) ฝึกซ้อมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือชั้น ม.2

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่5

          วันที่ 19 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1  เรื่องเอกนาม  ช่วยรองพรทิพย์ตัดฟิวเจอร์บอร์ดและตรวจเช็คผังโรงเรียน
          วันที่ 20 เข้ากิจกรรมโฮมรูม  เข้ากิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ ช่วยแจกเอกสารชี้แจงเรื่งอการพกพาอาวุธมาโรงเรียน และอื่นๆเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแล
          วันที่ 21 ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองตรวจค้นการพกอาวุธ โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามมาโรงเรียน  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8 และ 1/6   และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
          วันที่ 22 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 เรื่องเศษส่วน ช่วยดูแลนักเรียนทีใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์
          วันที่ 23 สอนคณิคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8  , 1/7 และ 1/6  เรื่องเศษส่วน
 และเข้าร่วมการประชุมนักเรียน     

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4  วันที่ 12-16 พ.ย. 2555
         วันที่ 12 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1  เรื่องการเตรียมความพร้อมการให้เหตุผล
         วันที่ 13 ลากิจ  (เนื่องจากพามารดาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช)
         วันที่ 14 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย เข้ากิจกรรม       โฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8 และ ม.1/6 เรื่องทศนิยม  และเข้าสอนกิจกรรมลูกเสือ (ฐานร้องเพลงลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง)
         วันที่ 15 สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7  เรื่องทศนิยม   
          วันที่ 16 สอนคณิตสาสตร์นฐาน ม.1/8 , 1/7 และ ม.1/6 พร้อมทั้งเก็บคะแนน    

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 3วันที่ 5-9 พ.ย. 2555
         วันที่ 5 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนักเรียน ม.1         
        วันที่ 6  เข้ากิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมชุมนุม และแจกตารางเวรให้ครูเวรวันพุทธทุกท่าน
        วันที่ 7  เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/8 ม.1/6 และสอนร้องเพลงลูกเสือ
         วันที่ 8  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7
         วันที่ 9  สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.2/4 เรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29ต.ค. -2 พ.ย. 2555
         วันที่ 29 สัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
         วันที่ 30 เข้ากิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมชุมนุม
         วันที่ 31 เวรประจำวัน ติดตามนักเรียนมาสาย  เข้ากิจกรรม     โฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 และ ม.1/6  เข้ากิจกรรมลูกเสือ
         วันที่ 1 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 1/7 
         วันที่ 2 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.1/8 , 1/7 และ ม.1/6   

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 22 - 26 ต.ค. 2555
         วันที่ 22 เปิดเทอมวันแรก แจ้งผลการเรียนแก่นักเรียนและแจกตารางเรียนให้กับนักรียนในกลุ่มที่ปรึกษา
         วันที่ 23 โรงเรียนหยุด เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช
         วันที่ 24  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ 0 , ร สำหรับนักเรียนที่ติดรายวิชาต่างๆให้ดำเนินการติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชาให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 2 พ.ย. 2555
        วันที่ 25 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 1/7 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน มอบหมายงานให้นักเรียนที่ติด 0 ได้ทำมาส่ง
        วันที่ 26 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม. 1/8 ,1/ 7 , 1/6 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน มอบหมายงานให้นักเรียนที่ติด 0 ได้ทำมาส่ง

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 20

สัปดดาห์ที่ 20

วันที่ 24 - 26 กันยายน  เป็นสัปดาห์ที่สอบปลายภาค ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเดินส่งข้อสอบอาคาร 2
และดำเนินการตรวจข้อสอบในรายที่ตนเองรับผิดชอบ จากนั้นรวบรวมคะแนนและลงคะแนนโดยใช้โปรแกรม Bookmake ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19

สัปดาห์ที่ 19

วันที่ 17-21กันยายน 2555
อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กันยายน กิจกรรมมุฑิตาจิต แก่อาจารย์ที่เกษียญอายุราชการ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 18
วันที่ 10-14 กันยายน 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม  อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยนักรียนจัดพุ่มผ้าป่า
 ช่วยจัดเตรียมอาหารในการทำพิธีสมโภชน์ผ้าป่า จัดเตรียมสถานที่
และเข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 17
วันที่ 3-7 กันยายน 2555
วันที่ 3-4 กันยายน อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันเกมส์ 24
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 5-7 กันยายน เป็นผู้ควบคุมนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ(เกมส์ 24 ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1 )ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16
วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันเกมส์  24
ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555   เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันทักษะเกมส์  24 ในวันวิชาการที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14  วันที่13-16 สิงหาคม 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  จัดเรียงเอกสารวิชาการของปีต่างๆไว้เป็นระบบ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันเกมส์ 24  ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555   เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.1 ช่วยฝึกซ้อมและคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปแข่งขันวิชาการตามกลุ่มสาระของตนเอง เข้ากิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ และจัดตกแต่งห้องที่สอน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และในวันเสาร์ที่ 11 ได้ช่วย ผอ. จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 30 - 3 สิงหาคม 2555 ในสัปดาห์นี้โรงเรียนเปิดหนึ่งวัน ก็เข้ากิจกรรมโฮมรูม และสอนนักเรียนชั้นม.1 ในวันที่ 31 - 1 สิงหาคม 2555 มีการจัดกีฬาอำเภอขึ้นในโรงเรียน  โรงเรียนจึงหยุดเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยที่โรงเรียนสวนกุหลาบไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอในครั้งนี้ แต่ก็ได้ให้ความบริการให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่ทางอำเภอขอให้ช่วย และในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2555 โรงเรียนหยุดเพราะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11  วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2555  ในวัที่ 23 - 25 ก.ค. 2555  โรงเรียนกำหนดให้มีการสอบกลางภาค ก็ได้ทำหน้าที่ในการควบคุมการสอบของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม. 6 ว่างจากการคุมสอบก็ได้จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์สำหรับไปค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หลังจากสอบกลางภาคเสร็จในวันที่ 25 ก.ค. 2555 เชัาขึ้นมาวันที่ 26 ก็ได้เดินทางออกจากโรงเรียนเพื่อไปเข้าค่ายที่จังหวัดพัทลุง เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน  สำหรับการจัดค่ายครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ที่สนใจเป็นจำนวน  64  คน   ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัด และนักเรียน
   
                                                                 รูปกิจกรรมค่าย
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่เวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนนักเรียนชั้น ม. 1 เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ และกิจกรรมลูกเสือ จัดทำข้อสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม เตรียมอุปกรณ์ และเอกสารสำหรับจัดค่ายคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด การโบกธง การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลานและลู่ รวมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน พวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ร่วมการแข่งขันวิ่ง 4x100 เมตร กันทุกคน และโรงเรียนหยุดให้นักเรียนได้พักผ่อน 1 วัน

วันที่ 12-13 กรกฎาคมเข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้นักเรียนม.1/7 ช่วยกวาดขยะห้อง 431
 
 
 
ดุริยางค์โรงเรียน
 
 
 
 
ขบวนพาเหรด
 
 
 
 
 
 
คณะสีเหลือง
 
 
 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555   เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. ๅ  ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารสำหรับสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมของนักเรียนชั้นม.1 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาสีภายในโรงเรียนตามสีที่ได้รับมอบหมาย ให้นักเรียนชั้น ม.1/6 ช่วยยกโต๊ะ เก้าอี้ จากห้องที่สอนอยู่เป็นประจำ เพื่อทำการปูกระเบื้อง

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555  เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย ต้อนรับและให้ความสะดวกกับคณะครูที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และช่วยครู อาจารย์ เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพของโรงเรียน และเดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555  เข้ากิจกรรมโฮมรูมอยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนัดแนะการปฏิบัติงานและการแต่งกายเพื่อรองรับการประเมินของโรงเรียน สอนซ่อมเสริมเรื่องการคูณนักเรียนชั้นม. 1 ตรวจและเปลี่ยนแฟ้มตารางเรียน  ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศของห้องที่ปฏิบัติการสอน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555  เข้ากิจกรรมโฮมรูม ทำหน้าที่เวรวันพุธ  ติดตามนักเรียนมาสาย เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  ช่วยเย็บเอกสารและเตรียมเอกสารเพื่อการรับการประเมิน  เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจว่าหัวหน้าห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับซ้อมพีธีไหว้ครู และในวันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนจัดพีธีไหว้ครู ช่วยแจกแบบประเมินให้นักเรียน และตรวจเช็คระดับคะแนน ให้นักเรียนในกลุ่มที่ปรึกษาช่วนกันทำความสะอาดห้องเรียน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 4  วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 เข้ากิจกรรมโฮมรูม  เข้าเวรติดตามนักเรียนมาสาย  สอนนักเรียนในชั้นม. 1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช่วยเช็คข้อมูลนักเรียนและกรอกรายละเอียดต่างๆในแฟ้มข้อมูลของโรงเรียน ได้ช่วยอาจารย์จัดเรียงเอกสารของโรงเรียนเพื่อเข้าเล่มต่อไป ได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนแฟ้มตารางเรียนและตรวจดูความเรียบร้อยว่าหัวหน้าห้องแต่ละชั้น แต่ละห้องส่งแฟ้มตารางเรียนครบหรือไม่

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่  3 วันที่ 28-1  พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้นม. 1 และแจกหนังสือเรียนให้นักเรียน ช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนชั้ม ม.1 ในการเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม  ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าเวรวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสายที่ประตูโรงเรียน   เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  1/8  ร่วมกับคุณครู สมศักดิ์ ยอดพิจิตร ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลของนักเรียนลงในแฟ้มข้อมูลของโรงเรียน และช่วยเช็คแบบประเมินของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 ได้รับหน้าที่จากฝ่ายธุรการให้เก็บเงินค่าเทอมจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับมอบหมายให้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการตรวจสอบตารางเรียน และตารางสอน  เข้าร่วมประชุมเรื่องสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

                                                                        ตารางสอนวัน
คาบที่1
คาบที่2
คาบที่3
คาบที่4คาบที่5
คาบที่6
คาบที่7
คาบที่8
08:30-09:20
09:20-10:10
10:10-11:00
11:00-11:50
12:40-13:30
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:00
จันทร์


ค21201

ค21101
ค21101

อังคาร

ค21101


วันพุธ


ค21101
ค21101
พฤหัสบดี

ค21101
ค21101
ค21101
ศุกร์


ค21101

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1


สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555  ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และจัดเตรียมหนังสือสำหรับแจกนักเรียน เพราะที่โรงเรียนใช้หนังสือยืมเรียน