วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555   เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย
เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันทักษะเกมส์  24 ในวันวิชาการที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14  วันที่13-16 สิงหาคม 2555
เข้ากิจกรรมโฮมรูม อยู่ประจำเวรวันพุธทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย

เข้าสอนนักเรียนในชั้นม. 1  ตามที่ได้รับมอบหมาย  จัดเรียงเอกสารวิชาการของปีต่างๆไว้เป็นระบบ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันเกมส์ 24  ในวันวิชาการของนักเรียนชั้น ม.1

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13  วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555   เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม สอนนักเรียนชั้น ม.1 ช่วยฝึกซ้อมและคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปแข่งขันวิชาการตามกลุ่มสาระของตนเอง เข้ากิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ และจัดตกแต่งห้องที่สอน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และในวันเสาร์ที่ 11 ได้ช่วย ผอ. จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการทอดผ้าป่าสามัคคี

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 30 - 3 สิงหาคม 2555 ในสัปดาห์นี้โรงเรียนเปิดหนึ่งวัน ก็เข้ากิจกรรมโฮมรูม และสอนนักเรียนชั้นม.1 ในวันที่ 31 - 1 สิงหาคม 2555 มีการจัดกีฬาอำเภอขึ้นในโรงเรียน  โรงเรียนจึงหยุดเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยที่โรงเรียนสวนกุหลาบไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอในครั้งนี้ แต่ก็ได้ให้ความบริการให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่ทางอำเภอขอให้ช่วย และในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2555 โรงเรียนหยุดเพราะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 11  วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2555  ในวัที่ 23 - 25 ก.ค. 2555  โรงเรียนกำหนดให้มีการสอบกลางภาค ก็ได้ทำหน้าที่ในการควบคุมการสอบของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม. 6 ว่างจากการคุมสอบก็ได้จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์สำหรับไปค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ หลังจากสอบกลางภาคเสร็จในวันที่ 25 ก.ค. 2555 เชัาขึ้นมาวันที่ 26 ก็ได้เดินทางออกจากโรงเรียนเพื่อไปเข้าค่ายที่จังหวัดพัทลุง เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน  สำหรับการจัดค่ายครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ที่สนใจเป็นจำนวน  64  คน   ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัด และนักเรียน
   
                                                                 รูปกิจกรรมค่าย