วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่15

สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 28ม.ค.-1ก.พ. 2556
              วันที่ 28 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.1และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ ทำแบบประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมวันครู เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 29   เข้ากิจกรรมโฮมรูม ช่วยอาจารย์จิตรลัดาเดินหนังสือแจ้งวันเวลาการติวเข้ม O-Net ให้นักเรียนชั้น ม 3 ม.6 แก่หัวหน้าหมวดต่างๆ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเล่นเกมคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการเปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 30 อยู่ประจำเวรวันพุธ ทำหน้าที่ติดตามนักเรียนมาสาย สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 31 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1/7 และสอนคณิตศาสตร์ซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.1 ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ
              วันที่ 1 เข้ากิจกรรมโฮมรูม สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/8,1/7และ ม.1/6 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ฝึกทักษะ เอแม็ท ให้นักเรียนชั้น ม.1  เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันทักษะในวันวิชาการ เปลี่ยนและตรวจเช็คแฟ้มตารางเรียนของนักเรียนที่ห้องวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น